تنه

Engineered to elevate your ride, crafted to last a lifetime

"ارتقا سواری با طراحی مهندسی و ساختاری با یک عمر دوام "

گروه طراحی، مهندسی و ساخت سرعت سبز Green Speed

هدف اصلی مجموعه ما تولید قطعات دوچرخه با کیفیتی در حد استانداردهای جهانی و ایجاد فرصت های شغلی در داخل کشور میباشد. امیدواریم با جایگزینی قطعات خارجی با قطعات تولید داخل خود، نه تنها از رشد صنعت دوچرخه سواری در کشورمان حمایت کنیم، بلکه گامی اساسی در راستای کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد برداشته و با تولید داخلی صنعت دوچرخه را در کشورمان گسترش دهیم.

فروش قطعات دوچرخه

قطعات دوچرخه شامل طوقه, بدنه ، دوشاخ، میل تنه، کاسه دوشاخ و توپی تنه

تضمین کیفیت تمامی محصولات

تمامی محصولات گرین اسپید با تضمین کیفیت می باشد.

بدنه دوچرخه

بدنه دوچرخه در ابعاد و جنس مختلف
مشاهده محصول

فرمان دوچرخه

فرمان دوچرخه در ابعاد و حنس های مختلف
مشاهده محصول

طوقه دوچرخه

طوقه دوچرخه در ابعاد و جنس مختلف
مشاهده محصول

دوشاخ دوچرخه

دوشاخ دوچرخه در ابعاد و جنس مختلف
مشاهده محصول

"Join the Green Revolution with Our Sustainable and Stylish Bicycles"

"با دوچرخه های ماندگار و شیک ما به انقلاب سبز بپیوندید"

اخبار و دانستنی ها

"Go Green and Ride Clean with Our Environmentally-Friendly Bicycles"

"با دوچرخه های دوستدار محیط زیست ما سبز بمانید و پاک برانید"